ДЕТСКА ГРАДИНА

"Райна Княгиня"

гр.Ябланица

ПРИЕМ на деца в детската градина

се осъществява след представяне на изследвания от личния лекар и попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ по образец.

 

ИНФОРМАЦИЯ  по  Решение 704/05.10.2018г. на МС  

    МАТЕРИАЛИ ЗА РОДИТЕЛИ

        * адаптация към училище 

        * детски страхове

        * детска безопасност

 

ОБЯВЛЕНИЕ за доставка по схема:

"Училищно мляко" и "Училищен плод"                                    

                                                                                                                                                                 

 

                                                                               

                                                                                   ГАЛЕРИЯ РИСУНКИ 

                                                             

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                                                             

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

  * Карта на услугите

  * Информация за               социалните услуги

SAM_2386.JPG
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now