ДЕТСКА ГРАДИНА

"Райна Княгиня"

гр.Ябланица

1111111.jpg

ПРИЕМ на деца в детската градина

се осъществява след представяне на изследвания от личния лекар и попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ по образец.

ИНФОРМАЦИЯ  по  Решение 704/05.10.2018г. на МС  

    МАТЕРИАЛИ ЗА РОДИТЕЛИ

       * ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  от 30.11.2020г.

        Взаимодействие с родителите по план 

        представен от учителите и одобрен от директора

        Благодарим за разбирането

        и разчитаме на вашето съдействие.

        * адаптация към училище 

        * детски страхове

        * детска безопасност

ОБЯВЛЕНИЕ за доставка по схема:

"Училищно мляко" и "Училищен плод"                                    

                                                                                                                                                                 

Национална инициатива  за насърчаване на детското четене 

"Разказвачът на приказки"                                                                                             

 

Предприети са всички мерки и се спазват изискванията за безопасност 

в епидемиологична обстановка при COVID

                                                                               

                                                                                   

                                                             

                                                           Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, 

                                                             финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

                                                                                                             

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

  * Карта на услугите

  * Информация за               социалните услуги

SAM_2386.JPG